Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на „ГАРАНТ-СЕВДАЛИНА ЯНЕВА"

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „ГАРАНТ-СЕВДАЛИНА ЯНЕВА" Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 25.09.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Гарант – Севдалина Анева“ за:

 

„Изграждане на ремонтна работилница от термо панели – за ремонт на метални конструкции и механизми на повдигателни съоръжения в ПИ № 72709.44.35 в землището на село Тополи, община Варна“

 

 
< Prev   Next >