Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други ПУП за ПИ № 72709.27.36 по КК и КР на с. Тополи

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ПУП за ПИ № 72709.27.36 по КК и КР на с. Тополи Print

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 166/ 14.03.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за I-36 „За търговски крайпътен, обслужващ комплекс, бензиностанция, сервиз, мотел, заведение за обществено хранене и магазин“ от масив 2, местност „Ачмите“, з-ще с. Тополи, Община Варна /ПИ № 72709.27.36 по КК и КР на с. Тополи, Община Варна/, одобрен със Заповед № Г-134/26.03.2007 г. на Зам.-Кмета на Община Варна и изменение на улична регулация от о.т. 23 с разширение на запад до края на землище Варна, одобрена с Решение № 2304-8 от Протокол № 42/05,06.08.2015 г. на Общински съвет - Варна.

 
< Prev   Next >