Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екарисаж Варна“ ООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екарисаж Варна“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 21.09.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) на „Екарисаж Варна“ ООД за:

„Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлвоатация на един парен котел(резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов пнарен котел с работно гориво природна газ и подмяна на действащия котел на природна газ с нов“ в имот № 000206, землище  село Тополи, община Варна.

 

 

        1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
< Prev   Next >