Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на Стоян Иванов Георгиев

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на Стоян Иванов Георгиев Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 12.11.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Стоян Иванов Георгиев:

 

„ПУП-ПРЗ за ПИ 72709.23.27 по КККР на  с. Тополи, общ Варна  „За производствено-складови и обслужващи дейности“, местност „Кайнака“.

 

        1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
< Prev   Next >