Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение на Илия Петров и Стоянка Петрова

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на Илия Петров и Стоянка Петрова Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 09.12.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Илия Петров и Стоянка Петрова:

 

„Застрояване на площ 750 кв.м. за преместваеми обекти с предназначение за офиси и експлоатационна база – покрит паркинг за моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 72709.61.23, по плана на село Тополи, общ. Варна.

 
< Prev   Next >