Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

        Днес 08.03.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП)   на „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД:

 

  „Въвеждане на резервно гориво-дизел на парен котел с работно гориво природна газ“ в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206, село Тополи, община Варна.

 

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 
< Prev   Next >