Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други ЗАПОВЕД №0710 гр.Варна, 06.03.2023г. на Кмет на община Варна

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

ЗАПОВЕД №0710 гр.Варна, 06.03.2023г. на Кмет на община Варна Print

 

 ЗАПОВЕД

№0710

гр.Варна, 06.03.2023г. 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.92, ал.З и чл.99б, ал.З от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл.140а, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г.

за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (НФЕСГР) и въз основа на съставения протокол № 1 от 28.02.2023г. от заседание на комисия, назначена със заповед № 0575/23.02.2023г. на Кмета на Община Варна

 НАРЕЖДАМ 


Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес: обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, ул. „Николай Христов" № 1 на лицето Недялка Железова Стоянова , с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.З, чл.99, ал.1 от ЗГР и във връзка с чл.140а, ал.4 от НФЕСГР.

Да се изпрати писмено уведомление на лицето Недялка Железова Стоянова за извършеното заличаване на основание чл.140а, ал.10 от НФЕСГР.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез обявяване на интернет страницата на Община Варна и на интернет страницата на Кметство „Тополи" - Община Варна.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд - Варна по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на нейното обявяване.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира нейното изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пейчо Пейчев - Заместник-кмет на Община Варна.

Заповедта да се връчи на Кмета на Кметство „Тополи" - Община Варна и деловодството.

Копие на заповедта на хартиен носител да се връчи чрез Териториално звено ГРАО-Варна на Главна дирекция ГРАО в МРРБ за автоматизирано заличаване на горепосочената адресна регистрация по настоящ адрес в регистъра на населението.

Копие на заповедта да се изпрати по служебната електронна поща на Пейчо Пейчев - Заместник-кмет на Община Варна, Секретар на Община Варна, Директорите на дирекции „Правно-нормативно обслужване" и „Информационно и административно обслужване". 


 
< Prev   Next >