Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други Уведомление за ИП на „ПАРТНЕР ЖСП“ ЕООД

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ПАРТНЕР ЖСП“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 12.06.2024г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на Кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на Кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ПАРТНЕР ЖСП“ ЕООД:

"за производство на метални конструкции и метални изделия, склад и офиси, свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – за изменение План за регулация и застрояване(ПУП – ИПРЗ) за УПИ ІІІ-83 „За производство на сухи строителни смеси, експондиран пенополистерен, вододисперсионни системи, офиси и складове, кв.2 по плана на „Клисе баир“, ПИ 72709.502.83 по КК на с. Тополи, общ. Варна".

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
< Prev   Next >