Menu Content/Inhalt
Начало Обявления! Други „БРЕСТПЛАСТ“ ЕООД, ИП

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

„БРЕСТПЛАСТ“ ЕООД, ИП Print

 

 

 К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

         Днес 08.06.2024г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

  

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за ИП на „БРЕСТПЛАСТ“ ЕООД:

 за „Гранулиране на млянка от полиетилен /ПЕ/ с код 19 12 04“  в УПИ ІІ-137, кв. 32  по плана  на с. Тополи, общ. Варна.

 

            1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
Next >