Menu Content/Inhalt

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Отдел ГС и ЕСГРАОН Print

Отдел Гражданско състояние и ЕСГРАОН осъществява административното обслужване на физическите и юридическите лица, в съответствие с нормативните изисквания. Отделът обработва и регистрира заявления за извършване на административни услуги, след проверка за наличие на необходимите придружаващи документи, изисквани по Закона за гражданска регистрация, Закона за наследството, Административно процесуалния кодекс, Семейния кодекс, Закона за българските документи за самоличност и други закони и нормативни актове, действащи на територията на Република България.

  1. Припознаване
Необходими документи:
1.Декларация за припознаване
2.Оригинален акт за раждане на детето, което ще бъде припознато
След припознаването:
1.Нанася се забележка в регистъра за раждане
2.Изпращат се Образец№1 и Образец №4 по постоянен и настоящ адрес на родителите. (ЕСГРОН Община Варна)
3.Изпраща се уведомително писмо в 7 дневен срок до Социално подпомагане
3.Издава се нов Акт за раждане с новите имена на детето, ако няма оспорване на припознаването

Такса:
•  обикновена услуга ( 7 дни) - безплатно
•  бланки - 0,
6
0 лв.
Срок: указан
 

2. Извършване на промени по чл.76  от ЗГР в актовете по гражданско състояние
Необходими документи:
1. Заявление по образец от заинтересованото лице
2. Документи, доказващи възможността за извършване на промяната

Такса: не се заплаща
бланка  – 0,
60 лв.
Срок:
§      до 7 раб.дни на осн. чл. 57 ал. 2 и 4, във връзка с чл. 21ал.2 и 3 от АПК
§     до 14 раб. дни при условията на чл. 57 ал. 1 и 3 от АПК

 до 1 месец при условията на чл.57 ал.5 от АПК

3. Отразяване на решение за промяна /възстановяване/ на име по чл. 19 и чл. 19а от ЗГР
Необходими документи:
1.Заявление до Кмета на Кметство Тополи
Такса:•  обикновена услуга ( 7 дни) - не се таксува
•  бланки - 0,
60 лв.
Срок: указан
 

4. Обработка на адресна карта за настоящ адрес
Необходими документи:
1. Адресна карта за настоящ адрес бланка
Такса:
•  експресна услуга ( веднага) - 2
,00 лв.
•  бланки - 0,
6
0 лв.
Срок: указан
 

5. Обработка на заявление за постоянен адрес. 
Необходими документи:
1. Заявление за Постоянен Адрес бланка
2. Акт за раждане
3. Акт за брак или съдебно решение за развод.
Такса:
•  експресна услуга /веднага/- безплатно
•  бланки - 0,60 лв.
Срок: веднага
 

 

6. Издаване на удостоверение за наследници /по постоянен адрес на наследодателя/ 
Необходими документи:
1. Заявление-декларация за наследници бланка
2. Препис – извлечение от акт за смърт

Такса:
•  обикновена услуга ( 7 дни) - 3,00 лв.
•  бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
•  експресна услуга ( 1 ден) - 10,00 лв.
•  бланки - 0,60 лв.
Срок: указан


 

7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт /повторно/
Необходими документи:
1.Заявява се искане за услугата от преки наследници бланка
Такса:
•  обикновена услуга ( 7 дни) - 3,00 лв.
•  бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
•  експресна услуга ( веднага) - 10,00 лв.
•  бланки - 0,60 лв.
Срок: указан
 

8. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за смърт
Необходими документи:
1.Искане за услугата от заинтересованото лице в района, където е станало събитието/молба от роднина или община Варна/ бланка

Такса:

•  обикновена услуга ( 7 дни) - 3,00 лв.
•  бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
•  експресна услуга ( 1 ден) - 10,00 лв.
•  бланки - 0,60 лв.
Срок: указан

9. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Необходими документи:
1.Заявление - Декларация за идентичност на имената - бланка
Такса:
•  обикновена услуга ( 7 дни) - 3,00 лв.
•  бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
•  експресна услуга ( 1 ден) - 10,00 лв.
•  бланки - 0,60 лв.
Срок: указан
 
 
10. Издаване на удостоверение за родствени връзки
Необходими документи:
1.
Заявление за родствени връзки - бланка
Такса:
•  обикновена услуга ( 7 дни) - 3,00 лв.
•  бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
•  експресна услуга ( веднага ) - 10,00 лв.
•  бланки - 0,60 лв.
Срок: указан
 

11. Издаване на удостоверение за семейно положение
Необходими документи:
1. Заявление - декларация за семейно положение - бланка
Такса:
•  обикновена услуга ( 7 дни) - 3лв.
•  бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
•  експресна услуга ( 1 ден) - 10,00 лв.
•  бланки - 0,60 лв.
Срок: указан
 

12. Издаване на удостоверение за раждане/дубликат/
Необходими документи:
1. Заявява се искане за услугата- лично от заинтересованото лице след представяне на лична карта бланка
Такса:
•  обикновена услуга ( 7 дни) - 3,00 лв.
•  бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
•  експресна услуга ( веднага ) - 10,00 лв.
•  бланки - 0,60 лв.

Срок:
указан


13. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Необходими документи:
1. Заявление по образец бланка
2. Документ за самоличност
Издава се лично, по постоянен адрес на лицето.

Такса:Обикновена услуга: 7 дни– 3,00 лв.
Бърза услуга: 3 дни – 5,00 лв.
Експресна услуга: веднага – 10,00 лв.
бланка– 0,60 лв.
 

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:
1. Заявление по образец бланка
2. Документ за самоличност
Издава се лично, по настоящ адрес на лицето.
Такса:
Обикновена услуга: 7 дни –  3,00 лв.
Бърза услуга: 3 дни  – 5,00 лв.
Експресна услуга: веднага  – 10,00 лв.
 бланка– 0,60 лв.
 

15.Издаване на други видове удостоверения по искане на граждани
Необходими документи:
1. Заявление по образец бланка
2. Документ за самоличност
Издава се лично, по постоянен адрес на лицето.
Такса:
Обикновена услуга:7 дни  – 3,00 лв.
Бърза услуга: 3 дни – 5,00 лв.
Експресна услуга: 1 ден  – 10,00 лв.
бланка– 0,60 лв.
 

16. Предоставяне на ксерокопия от документи, съхранявани в архива на кметството, които не са оригинали и не се заверяват

 17. Учредяване на настойничество и назначаване на попечител
Необходими документи:

1.Молба до Органа по настойничество и попечителство
2.Протокол

Такса:
първо - безплатно

повторно издаване - обикновена услуга ( 7 дни) - 3.00лв.
бърза услуга (до 3 дни) - 5.00лв.
експресна (1 ден) - 10.00лв.
 •  бланки - 0,60 лв.

18. Удостоверение, че лицето не е лишавано от родителски права

 

19. Сключване на граждански брак
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец -  бланка
3. Медицинско свидетелство
4. Декларация по образец

Такса:
•  безплатно
•  бланки - 0,60 лв.

 20. Съставяне на акт за раждане
Необходими документи:
1. Искане за услугата по местосъбитие.
2. Съобщение за раждане, издаден от медицинско лице
Такса:
•  безплатно
Срок: веднага
  

21. Съставяне на акт за смърт
Необходими документи:

1. Искане на услугата по местосъбитие.
2.
Съобщение за смърт, издаден от медицинско лице
3. Лична карта на починалото лице
Такса:
•  безплатно
Срок: веднага

 

22. Удостоверение че не е съставен акт  за раждане

Необходими документи:
1.Искане за услугата по местосъбитие.
2.Молба свободен текст за издаване на удостоверението
3.Съобщение за раждане, издаден от медицинско лице

Такса:
• Такса обикновена услуга ( 7 дни) - 3,00 лв.
• Такса бърза услуга ( 3 дни) - 5,00 лв.
• Такса експресна услуга ( 1 ден) - 10,00 лв.
• Такса бланки - 0,60 лв.
Срок: указан
 

 
< Prev   Next >