Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

         Днес 26.04.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД:

 

„Разширяване на производствената дейност на съществуващ цех, с разнообразяване на асортимента на произвежданата продукция“ в УПИ ІІІ-79, кв.2 по плана на  землище  село Тополи, община Варна.

 

 
< Prev   Next >