Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Варна и инвеститор “НИТИ ЕКСПРЕС“ ЕООД Print

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 12.08.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Община Варна и инвеститор “НИТИ ЕКСПРЕС“ ЕООД:

 „За изграждане на кръстовище между улица от о.т. 8 до о.т.23 по плана на местност „Ачмите“, с. Тополи, община Варна и път І-2 (Русе-Варна) при км 195+962.71“  в имот № 000206, землището на с. Тополи, общ. Варна.

 

   

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                                                                                                        И. Добрева
 
< Prev   Next >