Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за ИП на „ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА “ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 22.12.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

  

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА “ ООД:

   „Увеличаване площта на съществуваща площадка (находяща се в ПИ 72709.516.1021) за извършване на дейности с отпадъци и разширяване дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни отпадъци и отпадъци с код 15 01 10* (опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества)“ в ПИ с идентификатори: 72709.516.1021, 72709.516.1022, 72709.516.1023, село Тополи, община Варна

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
Уведомление за ИП на г-н и г-жа Петрови

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 12.12.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно  Уведомление за  ИП  на г-н и г-жа Петрови:

„Застрояване на площ от 750 кв.м. за преместваеми обекти с предназначениеза офиси и експлоатационна база-покрит паркинг за моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 72709.61.23.

 

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
Уведомление за ИП на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 12.12.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:

 

  „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от дървесина“ в поземлен имот с идентификатор 72709.516.1031

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 13 - 16 of 63