Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на общинско предприятие „Управление на проекти и озел

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 07.07.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“  за:

 „Увеличаване количеството на вече разрешен отпадък на площадка за временно съхранение на гуми и пластмаса за извършване на дейност с код R 13- съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване  до събирането им. В имот с идентификатор 72709.502.387 по плана на местност „Абоба“, землище  село Тополи, община Варна.

 

                   1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

               Н. Николов

     

 

 
Уведомление за инвестиционно предложени„Нова сграда на детска градина №48 „Ран Босилек“, с. Тополие

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

          Днес 05.07.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи


                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна, чрез Галина Делчева Петрова, гл. експерт „Строителство“, дирекция „образование и младежки дейности“, Община Варна за:

 

„Нова сграда на детска градина №48 „Ран Босилек“, с. Тополи, община Варна в УПИ ІІ- „за нова детска градина“, кв. 36 по плана на с. Тополи (ПИ 72709.501.250) община Варна, ул. „Здравец“ №1 за 6 групи“

 

                                                                                                   1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

               Н. Николов

     

 
Разпределение на позициите за 24 Май 2021г., съгласно изтегления жребий

 

Разпределение на позициите за 24 Май 2021г., съгласно изтегления жребий

 

Изтеглен №

Бордюр №

от – до

Име

л.м.

2

6 - 10

Галя Иванова Тодорова

5

4

13 - 19

Емил Христов Кръстев

6

5

24 – 30

Пламен Георгиев Николов

6

6

33 – 38

Димитър Христов Добрев

6

15

41 – 42

Валентина Богданова Петринска-Маринова

2

 

43 - 51

АЛЕЯ И СПИРКА – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

13

52 - 55

Росица Станкова Динева

3

8

59 – 64

Стоянка Петрова Тодинова

6

9

67 – 71

Еленка Илиева Папазова

5

10

74 – 79

Костадин Койчев Тодинов

6

 

80 - 86

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

11

87 – 91

Снежана Андреева Атанасова

5

12

94 – 100

Ангел Димитров Умников

6

 

101 - 107

АЛЕЯ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

14

108 – 114

Веселин Кръстев Василев

6

16

118 – 124

Галина Велкова Маринова

6

19

127 – 132

Моника Венкова Минкова

6

20

135 – 140

Георги Динев Георгиев

6

21

143 – 148

Овасапян Гаяне

6

22

151 – 156

Боряна Георгиева Желязкова

6

23

159 – 165

Капка Михайлова Георгиева

6

25

168 – 169

Николай Любенов Колев

2

 

170 - 171

ВХОД КЪМ ТОТО ПУНКТ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

24

172 – 177

Венелин Венков Минков

6

 

 

 

 

 

178 - 181

ПОДХОД  КЪМ  ЧИТАЛИЩЕ – ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ МАСИ !!!

 

28

182 – 185

Петко Колев Петков

4

31

188 – 191

Александър Георгиев Василев

4

33

194 – 199

Венко Минков Маринов

6

34

202 – 206

Анна Славчева Борисова

5

35

211 – 216

Деяна Димова Иванова

4

 

Калоян Петюв Колев – 2 л.м. – пред Щрауса

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 13 - 16 of 28