Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

обявление- отн.Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Кметство Тополи

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед № 098/ 07.02.2019 г. на Главен архитект на Община Варна е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за IV-735 от кв. 32 по плана на с. Казашко, Община Варна /ПИ № 35211.501.148 по КК и КР на с. Казашко, Община Варна/, одобрен със Заповед № Р-40/30.04.1992 г. на Кмета на Община Варна.

 
Уведомление за инвестиционно предложение на „ГАРАНТ-СЕВДАЛИНА ЯНЕВА"

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 25.09.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „Гарант – Севдалина Анева“ за:

 

„Изграждане на ремонтна работилница от термо панели – за ремонт на метални конструкции и механизми на повдигателни съоръжения в ПИ № 72709.44.35 в землището на село Тополи, община Варна“

 

 
ОВОС-ПИ № 72709.36.23

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 10.09.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Анка Атанасова за:

 

„Изграждане и водовземане от тръбен кладенец в ПИ № 72709.36.23 в землището на село Тополи, община Варна“

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 13 - 16 of 34