Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на г-жа Росица Колева

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 24.01.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

             2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение на г-жа Росица Колева:

 

„Изграждане на сграда с търговско-складово предназначение“ в УПИ VI-20, идентичен с ПИ 72709.44.20, урбанизирана територия, по плана на село Тополи, общ. Варна.

 

 

 

 

 

 

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение на Стоян Иванов Георгиев

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 12.11.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на Стоян Иванов Георгиев:

 

„ПУП-ПРЗ за ПИ 72709.23.27 по КККР на  с. Тополи, общ Варна  „За производствено-складови и обслужващи дейности“, местност „Кайнака“.

 

        1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Екарисаж Варна“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 21.09.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия  Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „Процедиране на ПУП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) на „Екарисаж Варна“ ООД за:

„Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлвоатация на един парен котел(резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов пнарен котел с работно гориво природна газ и подмяна на действащия котел на природна газ с нов“ в имот № 000206, землище  село Тополи, община Варна.

 

 

        1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И. Добрева

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 33 - 36 of 56