Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

            Днес 20.06.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ХИДРОСТРОЙ“ АД  за:

 

„Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци“ по чл. 15, т.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

П.П.:Преписката е на разположение за разглеждане в Кметство Тополи

 

 

 

 

 

 

 

 

        


     

 
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № ВА-25/ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка  e на разположение за преглеждане в Кметство Тополи/ вх.№РД17008622тпл/03.05.2017

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

             Днес 04.05.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС  на планове и програми, чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място, а именно Решение № ВА-25/ЕО/2017г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за:

 „Пункт за техническо обслужване, съхранение, ремонт, поддържане на автомобили и селскостопанска техника, монтаж, демонтаж и баланс на гуми“ в поземлени  имоти с идентификатори 72709.41.59, 42709.41.94, 72709.41.101 по КККР на с. Тополи, общ. Варна.

Подписали: Е.Драганова, И.Демирова

 
 

         

              

 
УВЕДОМИТЕЛНО- ПЧЕЛИ 1

 

Към наше писмо с изх.№ 15/03.05.2017 г.

 

Уведомяваме Ви, че поради неблагоприятните условия удължаваме третирането на пшеница до 16.05.2017 година включително.

.

    

 

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ”ТРАКИЯ” С.ТОПОЛИ

                           тел. 052740348                                факс: 052/740348

       Изх.№15/03.05.2017 г.                                                        

                                                                                    

   УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО      

    за     провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и     дезинсекционни мероприятия            

 

          

                В изпълнение на Наредба №13 от 2016 г.за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности,

 Ви уведомяваме:

1.От  09.05.2017 до 13.05.2017 г.   ще се проведе третиране на пшеница с продукт за растителна защита/препарат- „Артея 330 ЕК”. Карантинния срок е 45 дни, доза 50 мл на дка. .

Третирането се извършва срещу гъбни болести и вредители.

 2. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин са в масив на местност и на площ, както следва:

                а/  На  09,10.05.2017 г..  м-т Ачмите –     760 дка.

                б/  На  11.05.2017 г-  м-т „Корията” -       208 дка.

                в/  На  12.05.2017 г.   м-т „Дюсчелии” –  180 дка

                г/  На   13.05.2017 г.   м-т „Кюклюк”    -  308 дка.

2. Продуктът за растителна защита е включен  в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата,съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.               .

3.За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Георги  Казаков   -  тел. 052/740348.

4.За изпълнител на пръскането  - Вайдин Рашидов

5.Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на полето.   

            

 

Дата:.04.05.2017.г.                                    Подпис и печат:...........................

           

               

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 37 - 40 of 43