Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

УВЕДОМИТЕЛНО- ПЧЕЛИ

 

             УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО        

от

„САВОВ – 13- КМС“ ЕООД, ЕИК:200541513,

с адрес: с.Тополи, ул. Д-р Липов 23,

управляващ Красимир Михайлов  Савов

 

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни

и дезинсекционни мероприятия

 

В изпълнение на Наредба №13 от 2016г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме, че на 11.05.2017г., 12.05.2017г., 13.05.2017г.  и 14.05.2017г. ще се проведе третиране на посеви слънчоглед в землището на село Тополи с препарат „ЕКСПРЕС 50СГ-/хербицид/ на  ДюПонт ИО с карантинен срок 30 дни. Третирането се извършва срещу плевели. В спецификациите на препаратите не е отбелязано същите да са вредни за пчели.

Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

- 1500 дка, разстояние от населеното място с.Тополи на 0,3 км

Моля, направете  необходимото за опазване на пчелните семейства.

 

 

С уважение,

Красимир Савов

Управител на „Савов-13-КМС“ ЕООД

Изх.№023/03.05.2017

Вх.№РД17008626ТПЛ/03.05.2017

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Вх.№ РД17008076ТПЛ/25.04.2017

 

от

 „ХИДРОСТРОЙ“ АД  за Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци по чл.15,т. 3  от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в  ПИ 72709.502.61  по КККР.

 

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

            Днес 26.04.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и съгласно чл. 69 от АПК, чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място, а именно уведомление за инвестиционно предложение от  „ХИДРОСТРОЙ“ АД  за:

 

 Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци по чл.15,т. 3  от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в  ПИ 72709.502.61  по КККР.

 

  Подпис: Е.Драганова, И.Добрева

 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Вх.№ РД17006869ТПЛ/05.04.2017

 

от

 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ МИТЕВ  И ИРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА  за Изменение на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване  в  ПИ 72709.60.316  по КККР,  във връзка с реализацията на бъдещото намерение на собственика - „ складиране и разкомплектоване на МПС в (дейности с отпадъци)“.

 

 

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

            Днес 05.04.2017г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Демирова Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място, а именно уведомление за инвестиционно предложение за:

 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ МИТЕВ  И ИРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА  за Изменение на подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване  в  ПИ 72709.60.316  по КККР,  във връзка с реализацията на бъдещото намерение на собственика - „ складиране и разкомплектоване на МПС в (дейности с отпадъци).

 

Подпис: Е.Драганова, И.Добрева

 

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 37 - 40 of 40