Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

  

         Днес 26.04.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД:

 

„Разширяване на производствената дейност на съществуващ цех, с разнообразяване на асортимента на произвежданата продукция“ в УПИ ІІІ-79, кв.2 по плана на  землище  село Тополи, община Варна.

 

 
Уведомление за инвестиционно предложение на ОП "Управление на проекти и озеленяване""

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

          Днес 20.04.2021г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“:

 „Увеличаване количеството на вече разрешен отпадък на площадка за временно съхранение на гуми и пластмаса за извършване на дейност с код R 13- съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване  до събирането им. В имот с идентификатор 72709.502.387 по плана на местност „Абоба“, землище  село Тополи, община Варна.

 

  

 

 

 

 

          

 
ЗАПОВЕД контрол на обществен редпо време на предизборния ден и в деня на изборите
Съгласно Заповед №821/23.03.2021г. на Кмет на Община Варна относно провеждане на парламентарни избори на 04.04.2021г. е забранено:
  1. Продажбата на спиртни напитки за периода от 00:00ч. на 04.04.2021г. до 20:00ч. на 04.04.2021г.
  2. Провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението в изборния ден. 
В цялост, заповедта може да бъде видяна на таблото за обяви в сградата на Кметство Тополи, както и на сайта на Община Варна. 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 17 - 20 of 28