Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

 

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 23.03.2023 (четвъртък) в 19:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

 

 

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 24.03.2023 г. (петък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 24.03.2023 г. (петък) в 19:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

 

 

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 25.03.2023 г. (събота) в 10:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 26.03.2023 г. (неделя) в 10:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията:

 

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Ваня Тодорова

0878 806 778

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Дарина Неделчева

0878 979 657

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Председател на РИК 03 – Варна

Велин Жеков

Тел.: 0882 333 095

 

 
Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ХИДРОСТРОЙ“ АД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 16.03.2023г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП)   на „ХИДРОСТРОЙ“ АД:

 

  „Добавяне на нови кодове строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 72709.502.61, село Тополи, община Варна.

  

           1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 
ЗАПОВЕД №0710 гр.Варна, 06.03.2023г. на Кмет на община Варна

 

 ЗАПОВЕД

№0710

гр.Варна, 06.03.2023г. 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.92, ал.З и чл.99б, ал.З от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), чл.140а, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г.

за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (НФЕСГР) и въз основа на съставения протокол № 1 от 28.02.2023г. от заседание на комисия, назначена със заповед № 0575/23.02.2023г. на Кмета на Община Варна

 НАРЕЖДАМ 


Да се заличи адресната регистрация по настоящ адрес: обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, ул. „Николай Христов" № 1 на лицето Недялка Железова Стоянова , с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.З, чл.99, ал.1 от ЗГР и във връзка с чл.140а, ал.4 от НФЕСГР.

Да се изпрати писмено уведомление на лицето Недялка Железова Стоянова за извършеното заличаване на основание чл.140а, ал.10 от НФЕСГР.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез обявяване на интернет страницата на Община Варна и на интернет страницата на Кметство „Тополи" - Община Варна.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд - Варна по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на нейното обявяване.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира нейното изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пейчо Пейчев - Заместник-кмет на Община Варна.

Заповедта да се връчи на Кмета на Кметство „Тополи" - Община Варна и деловодството.

Копие на заповедта на хартиен носител да се връчи чрез Териториално звено ГРАО-Варна на Главна дирекция ГРАО в МРРБ за автоматизирано заличаване на горепосочената адресна регистрация по настоящ адрес в регистъра на населението.

Копие на заповедта да се изпрати по служебната електронна поща на Пейчо Пейчев - Заместник-кмет на Община Варна, Секретар на Община Варна, Директорите на дирекции „Правно-нормативно обслужване" и „Информационно и административно обслужване". 


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 9 - 12 of 67