Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

         Днес 28.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. инж. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:

  „Разширяване на производствената дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни) на площ от 13 дка“ в част от поземлен имот с идентификатор 72709.502.19, по плана на ПЗ „Клисе баир“, с. Тополи, община Варна“.

 

  

          1………………………

                Е. Драганова

 

          2………………………..

              инж. Й. Христов

     

 

 
Уведомление за ИП на „Хидрострой“ АД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 11.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                  1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Ирина Добрева – Гл. спец. „ПП”, кметство Тополи

 поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „Хидрострой“ АД:

 „Добавяне на нови кодове  строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.61, урбанизирана територия, с площ 26 380 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“ с. Тополи, общ. Варна.

  

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                И.Добрева

     

 
Уведомление за ИП на „Хидрострой“ АД

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

         Днес 05.04.2022г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

                 1. Емилия Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Йордан Христов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 4, ал. 2,  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи, а именно Уведомление за  ИП  на „Хидрострой“ АД:

 

 Обосособяване  на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ по чл.20, ал.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 

          1…………………….

                Е. Драганова

 

          2…………………….

                Й. Христов

     

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 32 of 63