Menu Content/Inhalt
Начало

Карта на Тополи

Карта на Тополи

Днес

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Кметство Тополи отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Кметство Тополи чрез официалният си сайт и формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Кметство Тополи се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя от предлаганите услуги, Вие се съгласявате Кметство Тополи да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Кметство Тополи събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Кметство Тополи може да събира, включва име, адрес, ЕГН, телефонни номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно.
  • Кметство Тополи няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Кметство Тополи чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалните дейности на Кметство Тополи. При това може да се окаже обаче, че Кметство Тополи не е в състояние да Ви предоставя съответната услуга.

 

 
ПУП - ВЕС ТРАНС ЕООД

 

З А П О В Е Д

Г 195

гр. Варна, 27.06.2018 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Заповеди №№ 042/17.02.2017г. и 353/27.09.2017г. на Главния архитект на община Варна за допускане изработването на проект на ПУП-ПРЗ, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, в условията на чл. 103, ал. 6, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, като се съобразих с Решение на ЕСУТ, изразено в т. 37 от Протокол № 15/17.04.2018г., като взех предвид административна преписка рег. № АУ104524ТПЛ/24.11.2016г. от „Вес Транс“ ЕООД и на основание Заповед № 4786/25.11.2015 г. на Кмета на община Варна

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ I-59 „За обекти за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, кв. 41 по плана на с.Тополи, Община Варна (ПИ № 72709.42.59 по КК на с.Тополи), така както е показано с черен, червен и син цвят в графичната част, представляваща неразделна част от настоящата заповед (Приложение №1)

           На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ одобреният подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Кметство Тополи и заповедта да се обяви на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131 от ЗУТ.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

 


 

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

НА ОБЩИНА ВАРНА:                                            _______________________

                                                                                  Пейчо Пейчев

 

 

 

 

 

 

 

Секретар на Община Варна:                           __________________________

                                                                           Нора Момчева

 

Главен архитект на Община Варна:                 __________________________

                                                                           арх. Виктор Бузев

 

Директор дирекция ПНО:                               __________________________

                                                                           Момчил Йондров

 

Директор дирекция АГУП:                              __________________________

                                                                           арх. Десислава Борисова

 

Главен юрисконсулт дирекция АГУП:                __________________________

                                                                           Иглика Стамова

 

 

 

 
ОВОС-ХИДРОСТРОЙ

К О Н С Т А Т И В Е Н          П Р О Т О К О Л

 

 

 

         Днес 23.07.2018г. долуподписаните длъжностни лица при Кметство Тополи, община Варна:

 

                 1. Емилия Кирова Драганова – Гл. спец. „ЕК”,  кметство Тополи

                 2. Николай Георгиев Николов – Гл. спец. „УТ”, кметство Тополи

 

поставихме и съобщихме по реда на  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС чрез залепване на табло в сградата на кметство Тополи на определеното за съобщения място и на интернет страницата на кметство Тополи , а именно Уведомление за инвестиционно предложение на  „ХИДРОСТРОЙ“ АД за „Увеличаване на количествата третирани отпадъци на саществуващаспециализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци по чл. !%, т.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали“.

 

        1…………………….

               Е. Драганова

 

        2…………………….

               Н. Николов

   

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 4 от 17